CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM PV Power Engineering (PVPE) Design into Reality

Cổ đông


Year 2018
   Giấy chứng nhận ISO 9001: 2015 (22/10/2018)
   Thông báo thay đổi Kiểm toán 2018 (26/06/2018)
   Quy chê làm việc ĐHCĐ (18/04/2018)
   Bản Dự thảo quy chế quản trị (18/04/2018)
   Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán (18/04/2018)
   Báo cáo của Ban kiểm soát (18/04/2018)
   Tờ trình Chủ tịch HDQT kiêm GĐ (18/04/2018)
   Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (18/04/2018)
   Mức thù lao HĐQT, Ban KS (18/04/2018)
   Báo cáo hoạt động của HĐQT (18/04/2018)
   Thông qua kết quả hoạt động kD và kế hoạch sx năm 2018 (18/04/2018)
   Phương án phân phối lợi nhuận (18/04/2018)
   Báo cáo tài chính đã Kiểm toán (18/04/2018)
   Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT (18/04/2018)
   Thông báo ngày tổ chức ĐHCĐ năm 2018 (12/04/2018)
   Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự ĐHCĐ (15/03/2018)
   Công bố thông tin lập danh sách cổ đông (13/03/2018)

Year 2017
   Nghị quyết dự thảo Đại hội cổ đông năm 2017 (20/04/2017)
   Biên bản dự thảo Đại hội cổ đông thương niên năm 2017 (20/04/2017)
   Quy chế làm việc Đại hội cổ đông năm 2017 (20/04/2017)
   Quy chế bầu bổ sung thanh viên ban kiểm soát (20/04/2017)
   Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2017 (17/04/2017)
   Chương trình tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2017 (17/04/2017)
   Báo cáo kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2016 và chương trình năm 2017 (17/04/2017)
   Tờ trình thông qua báo cáo kết quả HĐKD năm 2016 (17/04/2017)
   Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán (17/04/2017)
   Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận (17/04/2017)
   Tờ trình thông qua chủ tịch HĐQT kiểm GĐ (17/04/2017)
   Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS (17/04/2017)
   Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán (17/04/2017)
   Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty (17/04/2017)
   Tờ trình thông qua bổ sung thành viên ban kiểm soát (17/04/2017)
   Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (17/04/2017)
   Báo cáo của Ban kiểm soát (17/04/2017)
   Bổ nhiệm Kê toán trưởng đối với bà Trương Thị Hải Yến (06/02/2017)
   Quyết định thôi giữ chức kế toán trưởng đối với ông Ninh Văn Chưởng (06/02/2017)

Year 2016
   Quyết định miễn nhiệm Phó giám đốc đối với ông Ngô Vũ An (22/09/2016)
   Báo cáo không còn là cổ đông lớn (01/07/2016)
   Thông báo Thay đổi đơn vị Kiểm toán (22/06/2016)
   Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (27/04/2016)
   Tờ trình thông qua kết quả SXKD 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 (27/04/2016)
   Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và chương trình công tác năm 2016 (27/04/2016)
   Chương trình họp đại hội cổ đông thương niên 2016 (23/04/2016)
   Thông báo mời họp Đại Hội đồng cổ đông 2016 (23/04/2016)
   Tờ trình thông qua phương án huy động vốn (23/04/2016)
   Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán (23/04/2016)
   Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán (23/04/2016)
   Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS (23/04/2016)
   Tờ trình báo cáo bổ nhiệm Giám đốc công ty (23/04/2016)
   Tờ trình sửa đổi điều lệ (23/04/2016)
   Quy chế bầu cử HĐQT, BKS (23/04/2016)
   Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông 2016 (23/04/2016)
   Thông báo đề cử nhân sự HĐQT, BKS (23/04/2016)
   Miễn nhiệm Phó giám đốc đối với ông Trần Hữu Lập (14/04/2016)

Year 2015
   Công bố thông tin bất thường (10/07/2015)
   Thay đổi đăng ký kinh doanh lần 7 (21/05/2015)
   Bổ nhiệm Giám đốc Công ty (08/05/2015)
   Bổ nhiệm Kế toán trưởng/ Trưởng phòng Tài chính Kế toán (31/03/2015)
   Thôi giao chức Kế toán trưởng/Trưởng phòng Tài chính Kế toán (31/03/2015)
   Tờ trính số 04 về việc tăng vôn điều lệ (28/02/2015)
   Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 (10/02/2015)
   Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ (10/02/2015)
   Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 (10/02/2015)
   Thông báo về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (10/02/2015)
   Thông báo mời họp về việc tham dự đại hội cổ đông thương niên năm 2015 (10/02/2015)
   Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán (10/02/2015)

Year 2014
   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (29/07/2014)
   Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (01/01/2014)

Year 2012
   Thông báo thay đổi chức danh Giám đốc (29/07/2014)

Year 2011
    Chốt danh sách cổ đông (01/01/2011)
   Thay đổi chức danh (01/01/2011)
   Thông báo ngày giao dịch (01/01/2011)