CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM PV Power Engineering (PVPE) Design into Reality

Cổ đông


Year 2017
   Quyết định Đại hội đồng cổ đông năm 2017 về công tác cán bộ
   Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
   Biên bản họp Đại Hội cổ đông thường niên năm 2017

Year 2016
   Quyết định của Đại hội đông cổ đông Công ty về việc bổ nhiệm cán bộ
   Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2016
   Nghị quyết Đại hội ĐCĐ thương niên năm 2016
   Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Giám đốc Công ty CP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam
   Thông qua đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2016

Year 2015
   Quyết định thôi giao và bổ nhiệm thay thế Chủ tịch HĐQT, Bổ nhiệm bổ sung Ủy viên HĐQT, BKS
   Biên Ban, Nghị Quyết ĐHDCĐ năm 2015

Year 2014
   Bổ nhiệm kế toán trưởng
   Biên bản đại hội cổ đông số 01 năm 2014
   Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01 năm 2014
   Công văn báo cáo ban kiểm soát số 02 năm 2014
   Quy chế tổ chức đại hội cổ đông thườn niên năm 2014

Year 2013
   Biên bản ĐHĐCĐ
   Nghị quyết ĐHĐCĐ
   Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

Year 2012
   Nghị quyết ĐHĐCĐ
   Biên bản ĐHĐCĐ
   Quyết định bổ nhiệm giám đốc
   Quyết định bổ sung ngành nghề, thay thế Chủ tịch HĐQT
   Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến
   Nghị quyết bổ sung ngành nghề
   Quy chế tổ chức đại HĐCĐ

Year 2011
   Biên bản ĐHĐCĐ
   Nghị quyết ĐHĐCĐ

Year 2010
   Nghị quyết ĐHĐCĐ