CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM PV Power Engineering (PVPE) Design into Reality

Cổ đông


Year 2018
   Thông báo thay đổi Kiểm toán 2018
   Quy chê làm việc ĐHCĐ
   Bản Dự thảo quy chế quản trị
   Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán
   Báo cáo của Ban kiểm soát
   Tờ trình Chủ tịch HDQT kiêm GĐ
   Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018
   Mức thù lao HĐQT, Ban KS
   Báo cáo hoạt động của HĐQT
   Thông qua kết quả hoạt động kD và kế hoạch sx năm 2018
   Phương án phân phối lợi nhuận
   Báo cáo tài chính đã Kiểm toán
   Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT
   Thông báo ngày tổ chức ĐHCĐ năm 2018
   Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự ĐHCĐ
   Công bố thông tin lập danh sách cổ đông

Year 2017
   Nghị quyết dự thảo Đại hội cổ đông năm 2017
   Biên bản dự thảo Đại hội cổ đông thương niên năm 2017
   Quy chế làm việc Đại hội cổ đông năm 2017
   Quy chế bầu bổ sung thanh viên ban kiểm soát
   Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2017
   Chương trình tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2017
   Báo cáo kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2016 và chương trình năm 2017
   Tờ trình thông qua báo cáo kết quả HĐKD năm 2016
   Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán
   Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận
   Tờ trình thông qua chủ tịch HĐQT kiểm GĐ
   Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS
   Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán
   Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty
   Tờ trình thông qua bổ sung thành viên ban kiểm soát
   Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
   Báo cáo của Ban kiểm soát
   Bổ nhiệm Kê toán trưởng đối với bà Trương Thị Hải Yến
   Quyết định thôi giữ chức kế toán trưởng đối với ông Ninh Văn Chưởng

Year 2016
   Quyết định miễn nhiệm Phó giám đốc đối với ông Ngô Vũ An
   Báo cáo không còn là cổ đông lớn
   Thông báo Thay đổi đơn vị Kiểm toán
   Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
   Tờ trình thông qua kết quả SXKD 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016
   Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và chương trình công tác năm 2016
   Chương trình họp đại hội cổ đông thương niên 2016
   Thông báo mời họp Đại Hội đồng cổ đông 2016
   Tờ trình thông qua phương án huy động vốn
   Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán
   Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán
   Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS
   Tờ trình báo cáo bổ nhiệm Giám đốc công ty
   Tờ trình sửa đổi điều lệ
   Quy chế bầu cử HĐQT, BKS
   Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông 2016
   Thông báo đề cử nhân sự HĐQT, BKS
   Miễn nhiệm Phó giám đốc đối với ông Trần Hữu Lập

Year 2015
   Công bố thông tin bất thường
   Thay đổi đăng ký kinh doanh lần 7
   Bổ nhiệm Giám đốc Công ty
   Bổ nhiệm Kế toán trưởng/ Trưởng phòng Tài chính Kế toán
   Thôi giao chức Kế toán trưởng/Trưởng phòng Tài chính Kế toán
   Tờ trính số 04 về việc tăng vôn điều lệ
   Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016
   Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ
   Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014
   Thông báo về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
   Thông báo mời họp về việc tham dự đại hội cổ đông thương niên năm 2015
   Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán

Year 2014
   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
   Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Year 2012
   Thông báo thay đổi chức danh Giám đốc

Year 2011
    Chốt danh sách cổ đông
   Thay đổi chức danh
   Thông báo ngày giao dịch