CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM PV Power Engineering (PVPE) Design into Reality

Cổ đông


Year 2020
   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 (02/01/2020)

Year 2019
   Thông báo thay đổi giấy chứng nhận doanh nghiệp (27/12/2019)
   Thông báo tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (05/11/2019)
   Đăng ký OTP (05/11/2019)
   Báo cáo kết quả giao dịch của Ông Lê Văn Quang (31/10/2019)
   Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Trần Thị Thu Hiền (28/10/2019)
   Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Ông Nguyễn Văn Đức (24/10/2019)
   Đính chính thông tin trên CBTT đã công bố về Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc (24/10/2019)
   Thay đổi người thực hiện công bố thông tin (24/10/2019)
   Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc (22/10/2019)
   Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Lê Cảnh Toàn (22/10/2019)
   Báo cáo về ngày trở thành cổ dông lớn của Bà Trần Thị Thu Hiền (21/10/2019)
   Thông báo việc Miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng công ty (18/10/2019)
   Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Thái Minh Dương (17/10/2019)
   Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Ông Nguyễn Văn Đức (17/10/2019)
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Văn Quang (01/10/2019)
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Văn Quang (01/10/2019)
   Công bố thông tin về hợp tác kinh doanh với Công ty CP Đầu tư thương mại dịch vụ xây dựng An Đức (01/10/2019)
   Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Ông Zhang Ping (27/09/2019)
   Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Ông Zhang Ping (27/09/2019)
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty đại chúng Ông Zhang Zheng Ming (27/09/2019)
   Chốt danh sách cổ đông (27/09/2019)
   Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng (17/09/2019)
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ (17/09/2019)
   Ông Lê Văn Quang đăng ký mua 350.000 cổ phiếu PPE (28/08/2019)
   Báo cáo kết quả giao dịch của Ông Song Li Wei (27/08/2019)
   Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn Nguyễn Ngọc Linh Chi (22/08/2019)
   Báo cáo kết quả giao dịch của Bà Phạm Thị Thảo (22/08/2019)
   Báo cáo kết quả giao dịch của Ông Đỗ Mạnh Hùng (22/08/2019)
   Báo cáo kết quả giao dịch của Ông Zhang Zheng Ming (22/08/2019)
   Báo cáo về việc Ông Nguyễn Văn Đức trở thành Cổ đông lớn (22/08/2019)
   Quyết định Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT với ông Lê Văn Quang (22/08/2019)
   Quyết định miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT với Ông Zhang Zheng Ming (22/08/2019)
   Thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán (03/07/2019)
   Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doang nghiệp (03/06/2019)
   Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doang nghiệp (24/04/2019)
   Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 (19/04/2019)
   Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (19/04/2019)
   Dự thảo Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (19/04/2019)
   Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doang nghiệp (17/04/2019)
   Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty (12/04/2019)
   Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và chương trình công tác chính 2019 (12/04/2019)
   Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD 2019 (12/04/2019)
   Tờ trình thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty (12/04/2019)
   Tờ trình thông qua việc Bổ nhiệm Giám đốc Công ty (12/04/2019)
   Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 (12/04/2019)
   Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao HĐQT năm 2018 và đề xuất chi trả thù lao 2019 (12/04/2019)
   Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận (12/04/2019)
   Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (12/04/2019)
   Chương trình họp ĐHCĐ thường niên 2019 (09/04/2019)
   Thông báo mời dự họp cổ đông thường niên 2019 (09/04/2019)
   Thông báo thay đổi nhân sự (27/03/2019)
   Công bố thông tin về việc ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để mời tham dự họp Đại HĐ cổ đông (25/02/2019)
   Thông báo thay đổi địa chỉ giao dịch (18/01/2019)

Year 2018
   Giấy chứng nhận ISO 9001: 2015 (22/10/2018)
   Thông báo thay đổi Kiểm toán 2018 (26/06/2018)
   Quy chê làm việc ĐHCĐ (18/04/2018)
   Bản Dự thảo quy chế quản trị (18/04/2018)
   Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán (18/04/2018)
   Báo cáo của Ban kiểm soát (18/04/2018)
   Tờ trình Chủ tịch HDQT kiêm GĐ (18/04/2018)
   Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (18/04/2018)
   Mức thù lao HĐQT, Ban KS (18/04/2018)
   Báo cáo hoạt động của HĐQT (18/04/2018)
   Thông qua kết quả hoạt động kD và kế hoạch sx năm 2018 (18/04/2018)
   Phương án phân phối lợi nhuận (18/04/2018)
   Báo cáo tài chính đã Kiểm toán (18/04/2018)
   Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT (18/04/2018)
   Thông báo ngày tổ chức ĐHCĐ năm 2018 (12/04/2018)
   Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự ĐHCĐ (15/03/2018)
   Công bố thông tin lập danh sách cổ đông (13/03/2018)

Year 2017
   Nghị quyết dự thảo Đại hội cổ đông năm 2017 (20/04/2017)
   Biên bản dự thảo Đại hội cổ đông thương niên năm 2017 (20/04/2017)
   Quy chế làm việc Đại hội cổ đông năm 2017 (20/04/2017)
   Quy chế bầu bổ sung thanh viên ban kiểm soát (20/04/2017)
   Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2017 (17/04/2017)
   Chương trình tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2017 (17/04/2017)
   Báo cáo kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2016 và chương trình năm 2017 (17/04/2017)
   Tờ trình thông qua báo cáo kết quả HĐKD năm 2016 (17/04/2017)
   Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán (17/04/2017)
   Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận (17/04/2017)
   Tờ trình thông qua chủ tịch HĐQT kiểm GĐ (17/04/2017)
   Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS (17/04/2017)
   Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán (17/04/2017)
   Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty (17/04/2017)
   Tờ trình thông qua bổ sung thành viên ban kiểm soát (17/04/2017)
   Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (17/04/2017)
   Báo cáo của Ban kiểm soát (17/04/2017)
   Bổ nhiệm Kê toán trưởng đối với bà Trương Thị Hải Yến (06/02/2017)
   Quyết định thôi giữ chức kế toán trưởng đối với ông Ninh Văn Chưởng (06/02/2017)

Year 2016
   Quyết định miễn nhiệm Phó giám đốc đối với ông Ngô Vũ An (22/09/2016)
   Báo cáo không còn là cổ đông lớn (01/07/2016)
   Thông báo Thay đổi đơn vị Kiểm toán (22/06/2016)
   Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (27/04/2016)
   Tờ trình thông qua kết quả SXKD 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 (27/04/2016)
   Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và chương trình công tác năm 2016 (27/04/2016)
   Chương trình họp đại hội cổ đông thương niên 2016 (23/04/2016)
   Thông báo mời họp Đại Hội đồng cổ đông 2016 (23/04/2016)
   Tờ trình thông qua phương án huy động vốn (23/04/2016)
   Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán (23/04/2016)
   Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán (23/04/2016)
   Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS (23/04/2016)
   Tờ trình báo cáo bổ nhiệm Giám đốc công ty (23/04/2016)
   Tờ trình sửa đổi điều lệ (23/04/2016)
   Quy chế bầu cử HĐQT, BKS (23/04/2016)
   Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông 2016 (23/04/2016)
   Thông báo đề cử nhân sự HĐQT, BKS (23/04/2016)
   Miễn nhiệm Phó giám đốc đối với ông Trần Hữu Lập (14/04/2016)

Year 2015
   Công bố thông tin bất thường (10/07/2015)
   Thay đổi đăng ký kinh doanh lần 7 (21/05/2015)
   Bổ nhiệm Giám đốc Công ty (08/05/2015)
   Bổ nhiệm Kế toán trưởng/ Trưởng phòng Tài chính Kế toán (31/03/2015)
   Thôi giao chức Kế toán trưởng/Trưởng phòng Tài chính Kế toán (31/03/2015)
   Tờ trính số 04 về việc tăng vôn điều lệ (28/02/2015)
   Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 (10/02/2015)
   Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ (10/02/2015)
   Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 (10/02/2015)
   Thông báo về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (10/02/2015)
   Thông báo mời họp về việc tham dự đại hội cổ đông thương niên năm 2015 (10/02/2015)
   Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán (10/02/2015)

Year 2014
   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (29/07/2014)
   Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (01/01/2014)

Year 2012
   Thông báo thay đổi chức danh Giám đốc (29/07/2014)

Year 2011
    Chốt danh sách cổ đông (01/01/2011)
   Thay đổi chức danh (01/01/2011)
   Thông báo ngày giao dịch (01/01/2011)