CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM PV Power Engineering (PVPE) Design into Reality

Cổ đông


Year 2019
   Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4/2018 (20/01/2019)

Year 2018
   Giải trình quý 3 (19/10/2018)
   Báo cáo tài chính quý 3 năn 2018 (19/10/2018)
   Báo cáo tài tài chính tổng hợp Quý 3 năm 2018 (19/10/2018)
   Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2018 (12/09/2018)
   Báo cáo tài chính tổng hợp từ 1-1 đến 30-6-2018 (12/09/2018)
   Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 (12/09/2018)
   Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2018 (12/09/2018)
   Báo cáo tài chính riêng giữ niên độ đã được soát xét (14/08/2018)

Year 2017
   Báo cáo tài chính giữa niên độ 2017 (12/09/2018)
   Báo cáo tài chính tổng hợp cho kỳ kế toán 1-1 đến 31-12-2017 (12/09/2018)
   Báo cáo tài chính từ 1-1 đến 31-12- 2017 (12/09/2018)
   Báo cáo tài chính từ 1-7 đến 30-9- 2017 (12/09/2018)
   Báo cáo tài chính từ 1-1 đến 31-6- 2017 (12/09/2018)
   Báo cáo tài chính từ 1-1 đến 30-3- 2017 (12/09/2018)
   Báo cáo tài chính đã Kiểm toán (09/04/2018)

Year 2016
   Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 (14/04/2017)
   Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2016 (21/01/2017)
   Bao cáo tài chinh quý 4 2016 (21/01/2017)
   Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ (15/08/2016)
   Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 (22/07/2016)
   Baó cáo tài chính quý 1 năm 2016 (20/04/2016)

Year 2015
   Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 (01/04/2016)
   Báo cáo tài chính năm 2015 (20/01/2016)
   Báo cáo Tài chính quý 3 năm 2015 (19/10/2015)
   Báo cáo tài chính và báo cáo kết quả soát xét 6 tháng năm 2015 (30/08/2015)
   Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (27/07/2015)
   Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 (20/04/2015)

Year 2014
   Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 (13/02/2015)
   Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014 (23/01/2015)
   Thuyết minh chi phí - Lợi nhuận (23/01/2015)
   Thuyết minh chi phí - lợi nhuận quý 3 (31/10/2014)
   Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 (18/10/2014)
   Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 1/1/2014 đến ngày 30/6/2014 (15/08/2014)
   Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đến 30/06/2014 (29/07/2014)
   Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đến 31/03/2014 (01/01/2014)

Year 2013
   Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 (29/07/2014)
   Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2013 đến 30/09/2013 (01/01/2013)
   Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2013 đến 31/03/2013 (01/01/2013)

Year 2012
   Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2012 (29/07/2014)
   Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 (01/01/2012)

Year 2011
   Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2011 đến 30/09/2011 (29/07/2014)
   Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 (01/01/2011)
   Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011 năm 2011 (01/01/2011)

Year 2010
   Báo cáo tài chính cho cả năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 đã được kiểm toán (29/07/2014)
   Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến 30/06/2010 (01/01/2010)