CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM PV Power Engineering (PVPE) Design into Reality

Báo cáo tài chính


Year 2019
   Báo cáo tài chính Văn phòng quý II năm 2019 (18/07/2019)
   Báo cáo tài chính Tổng hợp quý II năm 2019 (18/07/2019)
   Báo cáo tài chính Q1 năm 2019- TH (19/04/2019)
   Báo cáo tài chính Q1 năm 2019- văn phòng (19/04/2019)
   Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018- văn phòng (30/03/2019)
   Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018 (30/03/2019)
   Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4/2018 (20/01/2019)

Year 2018
   Giải trình quý 3 (19/10/2018)
   Báo cáo tài chính quý 3 năn 2018 (19/10/2018)
   Báo cáo tài tài chính tổng hợp Quý 3 năm 2018 (19/10/2018)
   Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2018 (12/09/2018)
   Báo cáo tài chính tổng hợp từ 1-1 đến 30-6-2018 (12/09/2018)
   Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 (12/09/2018)
   Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2018 (12/09/2018)
   Báo cáo tài chính riêng giữ niên độ đã được soát xét (14/08/2018)

Year 2017
   Báo cáo tài chính giữa niên độ 2017 (12/09/2018)
   Báo cáo tài chính tổng hợp cho kỳ kế toán 1-1 đến 31-12-2017 (12/09/2018)
   Báo cáo tài chính từ 1-1 đến 31-12- 2017 (12/09/2018)
   Báo cáo tài chính từ 1-7 đến 30-9- 2017 (12/09/2018)
   Báo cáo tài chính từ 1-1 đến 31-6- 2017 (12/09/2018)
   Báo cáo tài chính từ 1-1 đến 30-3- 2017 (12/09/2018)
   Báo cáo tài chính đã Kiểm toán (09/04/2018)

Year 2016
   Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 (14/04/2017)
   Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2016 (21/01/2017)
   Bao cáo tài chinh quý 4 2016 (21/01/2017)
   Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ (15/08/2016)
   Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 (22/07/2016)
   Baó cáo tài chính quý 1 năm 2016 (20/04/2016)

Year 2015
   Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 (01/04/2016)
   Báo cáo tài chính năm 2015 (20/01/2016)
   Báo cáo Tài chính quý 3 năm 2015 (19/10/2015)
   Báo cáo tài chính và báo cáo kết quả soát xét 6 tháng năm 2015 (30/08/2015)
   Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (27/07/2015)
   Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 (20/04/2015)

Year 2014
   Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 (13/02/2015)
   Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014 (23/01/2015)
   Thuyết minh chi phí - Lợi nhuận (23/01/2015)
   Thuyết minh chi phí - lợi nhuận quý 3 (31/10/2014)
   Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 (18/10/2014)
   Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 1/1/2014 đến ngày 30/6/2014 (15/08/2014)
   Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đến 30/06/2014 (29/07/2014)
   Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đến 31/03/2014 (01/01/2014)

Year 2013
   Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 (29/07/2014)
   Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2013 đến 30/09/2013 (01/01/2013)
   Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2013 đến 31/03/2013 (01/01/2013)

Year 2012
   Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2012 (29/07/2014)
   Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 (01/01/2012)

Year 2011
   Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2011 đến 30/09/2011 (29/07/2014)
   Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 (01/01/2011)
   Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011 năm 2011 (01/01/2011)

Year 2010
   Báo cáo tài chính cho cả năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 đã được kiểm toán (29/07/2014)
   Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến 30/06/2010 (01/01/2010)