CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM PV Power Engineering (PVPE) Design into Reality

Đại hội đồng cổ đông


Year 2019
   Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (23/04/2019)
   Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (23/04/2019)

Year 2018
   Quyết định Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT (23/04/2018)
   Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2018 (23/04/2018)
   Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2018 (23/04/2018)

Year 2017
   Quyết định Đại hội đồng cổ đông năm 2017 về công tác cán bộ (27/04/2017)
   Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (27/04/2017)
   Biên bản họp Đại Hội cổ đông thường niên năm 2017 (27/04/2017)

Year 2016
   Quyết định của Đại hội đông cổ đông Công ty về việc bổ nhiệm cán bộ (05/05/2016)
   Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2016 (05/05/2016)
   Nghị quyết Đại hội ĐCĐ thương niên năm 2016 (05/05/2016)
   Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Giám đốc Công ty CP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (28/04/2016)
   Thông qua đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 (28/04/2016)

Year 2015
   Quyết định thôi giao và bổ nhiệm thay thế Chủ tịch HĐQT, Bổ nhiệm bổ sung Ủy viên HĐQT, BKS (06/03/2015)
   Biên Ban, Nghị Quyết ĐHDCĐ năm 2015 (28/02/2015)

Year 2014
   Bổ nhiệm kế toán trưởng (01/01/2014)
   Biên bản đại hội cổ đông số 01 năm 2014 (01/01/2014)
   Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01 năm 2014 (01/01/2014)
   Công văn báo cáo ban kiểm soát số 02 năm 2014 (01/01/2014)
   Quy chế tổ chức đại hội cổ đông thườn niên năm 2014 (01/01/2014)

Year 2013
   Biên bản ĐHĐCĐ (01/01/2013)
   Nghị quyết ĐHĐCĐ (01/01/2013)
   Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc (01/01/2013)

Year 2012
   Nghị quyết ĐHĐCĐ (01/01/2012)
   Biên bản ĐHĐCĐ (01/01/2012)
   Quyết định bổ nhiệm giám đốc (01/01/2012)
   Quyết định bổ sung ngành nghề, thay thế Chủ tịch HĐQT (01/01/2012)
   Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến (01/01/2012)
   Nghị quyết bổ sung ngành nghề (01/01/2012)
   Quy chế tổ chức đại HĐCĐ (01/01/2012)

Year 2011
   Biên bản ĐHĐCĐ (01/01/2011)
   Nghị quyết ĐHĐCĐ (01/01/2011)

Year 2010
   Nghị quyết ĐHĐCĐ (01/01/2010)