-->
Dự án: Nhà máy thủy điện LuangPrabang (1200MW)
Chủ đầu tư: PV Power
Loại dự án: Thủy Điện
Năm dự kiến hoàn thành: 2008-2010
Địa điểm: CHDCND Lào

Dịch vụ:

Tư vấn

Thông tin chi tiết:

 + Lập dự án đầu tư xây dựng công trình