Dự án: Trạm Phong điện Hòa Thắng (120MW)
Chủ đầu tư: PV Power
Loại dự án: Phong điện
Năm dự kiến hoàn thành:
Địa điểm: Bình Thuận

Dịch vụ:

TKKT, Lập dự án đầu tư

Thông tin chi tiết:

+ Lập báo cáo đầu tư, bổ sung dự án vào quy hoach điện lực của tỉnh Bình Thuận;
+ Lập Dự án đầu tư
+ Lập thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán và phân tích hiệu quả kinh tế của dự án.