Dự án: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 (1200MW)
Chủ đầu tư: PVN
Loại dự án: Tư vấn đấu thầu và quản lý dự án
Năm dự kiến hoàn thành:
Địa điểm: Quảng Bình

Dịch vụ:

Tư vấn

Thông tin chi tiết:

  + Tư vấn quản lý dự án (PMC).
 + Thẩm tra thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán