Ban kiểm soát Công ty:
  1. Ông Lê Hải Đường - Trưởng ban kiểm soát
  2. Ông Đỗ Mạnh Hùng - Ủy viên Ban kiểm soát
  3. Ông Đỗ Trường Giang - Ủy viên Ban kiểm soát
1 2 3 4 5