Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPE) đã và đang áp dụng hệ thống các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Hệ thống đã đi vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PVPE nói chung và đi vào công việc của từng CBCNV nói riêng nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất cho sản phẩm và dịch vụ của Công ty. CBCNV đều thấu hiểu vai trò của mình trong hệ thống và áp dụng một cách nghiêm túc nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động quản lý của PVPE để cùng hướng tới mục tiêu chung.

Việc áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 của PVPE với 14 quy trình đã tạo ra các sản phẩm trong lĩnh vực Tư vấn Đầu tư và Thiết kế có chất lượng cao đem lại sự phát triển ngày càng cao và bền vững trong tương lai.

Giấy chứng nhận HTQLCL của PVPE