Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Kế toán
- Chứng chỉ:

     - Chứng nhận tham gia khóa học nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp cho cán bộ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)
- Chứng nhận tham gia khóa học huấn luyện ATVSMT

-  Quản trị nguồn nhân lực hiệu quả cho cán bộ quản lý 
-
Chứng nhận tham gia khóa học xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động ứng dụng KPIs

-
Chứng nhận tham gia khóa học Xây dựng thang bảng lương

-
Chứng nhận Nghiệp vụ bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí
-
  Chứng nhận tham khóa học Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả


- Ngoại ngữ: Anh văn
- Kinh nghiệm chính: Công tác tổ chức nhân sự 20 năm.
- ĐT: 04. 62858412
- Email: lehaiduong@pvpe.vn
- Quá trình công tác:
          + Từ năm 1993 – 2007, Nhân viên phòng TCHC công ty Comael
          + Từ năm 2007 – 2011, Phó trưởng phòng TCHC Công ty PVPE.
          + Từ năm 2011 đến này Trưởng phòng TCHC Công ty PVPE.