Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công trình Thủy lợi
- Chứng chỉ: Hành nghề Thiết kế Công trình Thủy lợi; Giám sát thi công xây dựng Công trình Thủy lợi.
- Ngoại ngữ: Anh văn
- Kinh nghiệm chính: Tư vấn thiết kế các Công trình Thủy lợi, Thủy điện 12 năm.
- ĐT: 04. 62858432 (Ext: 111)
Email: hatrungkien@pvpe.vn
Quá trình công tác:
+ Từ 9/2000 đến 2/2005, Kỹ sư Phòng thiết kế Thủy công 2 – Xí nghiệp Thiết kế Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi 1 – Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi 1;
- Quá trình công tác:
+ Từ 9/2000 đến 2/2005, Kỹ sư Phòng thiết kế Thủy công 2 – Xí nghiệp Thiết kế Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi 1 – Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi 1;
+ Từ 3/2005 đến 12/2008, Phó Trưởng Phòng Thủy công 2 - Xí nghiệp Thiết kế Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi 1 – Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi 1;
+ Từ 1/2009 đến 7/2009 Ban kỹ thuật - Công ty cổ phần Năng lượng AGRITA – Quảng Nam; phần Tư vấn Điện lực Dầu Khí Việt Nam.
+ Từ 8/2009 đến 6/2010 Kỹ sư Phòng QLKT – Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
+ Từ 7/2009 đến 10/2010 Phó trưởng phòng Phòng QLKT – Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam
+ Từ 11/2010 đến 5/2012 Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế Kỹ thuật - Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu Khí Việt Nam;
+ Từ 6/2012 đến 8/2013 Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế Kế hoạch - Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu Khí Việt Nam;
+ Từ 9/2013 đến nay Trưởng phòng Phòng Kinh tế Kế hoạch - Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.