- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư xây dựng

- Chứng chỉ: Kỹ sư định giá xây dựng; Tư vấn quản lý dự án.

- Ngoại ngữ: Anh văn

- Kinh nghiệm chính: Tư vấn đầu tư xây dựng.

- ĐT: 04. 62858412
 
- Email: nguyenvandung@pvpe.vn

- Quá trình công tác:

+ Từ năm 2002 – 2006: Kỹ sư Thiết kế - Dự toán Phòng Dự án và Tư vấn Đấu thầu - Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà.

+ Từ năm 2006 – 2007: Phó phòng Kỹ thuật - An toàn Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Sông Đà.

+ Từ năm 2007 – 4/2009: Phó Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch Công ty cổ phần tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

+ Từ 4/2009-12/2012: Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch Công ty cổ phần tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

+ Từ 1/2013- 4/2014: Trợ lý Ban giám đốc Công ty cổ phần tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

+ Từ 5/2014 đến nay: Trưởng phòng Tư vấn Đấu thầu và Dự toán Công ty Cổ phần tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam