Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; Kỹ sư xây dựng công trình trên sông và nhà máy Thủy điện.
Chứng chỉ: Thiết kế công trình Thủy lợi, Thủy điện; Giám sát thi công XD Công trình Thủy lợi, Thủy điện; Kỹ sư định giá hạng 2.
Ngoại ngữ: Anh văn
Kinh nghiệm chính: Tư vấn thiết kế Công trình thủy lợi, thủy điện: 13 năm
ĐT: 04. 62858412 (107)
Fax: 04 62858433
Email: ngovuan@pvpe.vn
 
Quá trình công tác:
Từ tháng 4/2001 – 2/2002:
Cán bộ kỹ thuật - Công ty liên doanh kỹ thuật nền móng và công trình (COFEC)
Từ tháng 2/2002 – 10/2007:
Phó chủ nhiệm thiết kế Chủ trì tính toán Thủy năng và KTNL
 Phó xưởng trưởng xưởng thiết kế dự án - Công Ty CP Tư vấn Sông Đà – Tổng công ty Sông Đà
Từ tháng 10/2007- 6/2009:
Q.Giám đốc Trung tâm tư vấn Thủy điện - Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu Khí Việt Nam
Từ tháng 06/2009 - 10/2009:
Giám đốc Trung tâm tư vấn Thủy điện - Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu Khí Việt Nam
Từ tháng 10/2009 – 4/2010
Phó giám đốc công ty kiêm Giám đốc Trung tâm tư vấn Thủy điện- Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu Khí Việt Nam
Từ tháng 04/2010 - 9/2013:
Phó giám đốc công ty - Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu Khí Việt Nam
Từ tháng 9/2013 – nay:
Phó giám đốc công ty kiêm Giám đốc Trung tâm tư vấn Năng lượng - Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu Khí Việt Nam