Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Hệ thống điện
Chứng chỉ:
Ngoại ngữ: Anh văn
Kinh nghiệm chính:
ĐT:
-Email: thaita@vietnamprp.com
Quá trình công tác:
Từ năm 1985 - 1987:
Kỹ sư Nhà máy điện Cầu Đỏ
Từ năm 1987 - 1990:
Kỹ sư - Công ty Điện lực 3
Từ năm 1990 - 1995:
Trưởng phòng Kỹ thuật  - Công ty truyền tải điện 2
Từ năm 1995 - 1996:
Chuyên viên - TCT Điện lực Việt Nam
Từ năm 1996 - 2000:
Phó Ban Kỹ thuật lưới điện – TCT Điện lực Việt Nam
Từ năm 2000 - 2004:
Trưởng Ban Kỹ thuật lưới điện – TCT Điện lực Việt Nam
Từ năm 2004 – 8/2005:
Giám đốc - Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc Gia
Từ năm 8/2005 – 10/2006:
Giám đốc Tài chính - Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật ứng dụng – Applied Techical Systems Co.,Ltd
10/2006 đến nay:
 Phó Tổng giám đốc - Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật ứng dụng – Applied Techical Systems Co.,Ltd
Từ năm 10/2006 đến nay:
 Tổng giám đốc – CTCP Đầu tư và Quản lý nguồn điện Việt Nam
Từ tháng 10/2007 đến nay:
Ủy viên HĐQT – Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam