-Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Công trình Thủy lợi
- Chứng chỉ: Hành nghề Thiết kế Công trình Thủy lợi, Thủy điện.
- Ngoại ngữ: Anh văn
- Kinh nghiệm chính: Tư vấn thiết kế các Công trình Thủy lợi, Thủy điện 12 năm.
- ĐT: 0988.097.950
-  Email: Nguyenducthuong@pvpe.vn 
 
- Quá trình công tác:
+ Từ 7/2002 đến 10/2008: Kỹ sư Phòng công trình 2 - Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo – Viện Khoa học Thủy Lợi;
+ Từ 11/2008 đến 12/2013: Kỹ sư trung tâm Tư vấn Năng Lượng - Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
+ Từ 01/2014 đến nay: Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Năng Lượng - Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;