- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Các chứng chỉ, chứng nhận:
 
+ Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ Nhà nước do Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước tổ chức;
 
+ Chứng chỉ Đánh giá viên ISO 9000:2008;
 
+ Chứng nhận đào tạo Khóa học xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động do Trường Đại học kinh tế (ĐHQGHN) tổ chức và giảng dậy.
 
- Ngoại ngữ: Anh văn
- Kinh nghiệm chính: Công tác cán bộ, Lao động - Tiền lương
- ĐT: CQ: 04. 62858412;
- Email: nguyentiendat@pvpe.vn
- Quá trình công tác:
+ Từ tháng 7/1997 - 8/2009: Ủy viên BCH Công đoàn Khối Cơ quan, Chuyên viên, Công ty CP Cơ khí và Xây lắp số 7;
+ Từ tháng 9/2009 - 9/2012: Tổ trưởng Tổ Công đoàn Văn phòng Khối cơ quan, Chuyên viên công tác tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm con người kết hợp và Kỷ luật lao động, Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam;
+ Từ tháng 10/2012 - 5/2013: Công ty TNHH Manulife VN;
+ Từ tháng 6/2013 - 11/2014: Chuyên viên Lao động tiền lương, Công ty CP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
+ Từ tháng 12/2014 đến nay: Phó Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty CP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.