1. Thực trạng Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí việt Nam

Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPE) là tập hợp các kỹ sư trẻ năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp cùng đội ngũ cố vấn đầy kinh nghiệm trong các lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng. Mỗi thành viên là cơ sở hình thành nên sức mạnh của Công ty. Trước mỗi dự án dù lớn hay nhỏ, PVPE tổ chức các nhóm làm việc dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Sự tìm tòi thể hiện của mỗi cá nhân được tôn trọng thông qua cách làm việc công nghiệp. Mỗi kỹ sư sẽ chịu trách nhiệm về công việc của mình khi được giao trong đó tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quản lý chất lượng và sự chặt chẽ trong kiểm duyệt được đặt lên hàng đầu nhằm mục tiêu đem lại sản phẩm thỏa mãn cao nhất cho đối tác.

PVPE đang thực hiện công việc Tư vấn thiết kế; tư vấn giám sát các dự án về Thủy điện, Nhiệt điện, Dân dụng công nghiệp, Lưới điện… trên các địa bàn trong cả nước với xu hướng đa dạng hóa ngành nghề hơn, chất lượng hơn và uy tín hơn.

So với ngày đầu thành lập, số lượng CBCNV Công ty chỉ có gần 30 người nhưng đến nay con số đó đã lên đến gần 70 người. Phần đông là đội ngũ kỹ sư đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn. Nhận biết được vị trí nòng cốt hạt nhân trong lĩnh vực này là các Chủ nhiệm dự án; Chủ trì thiết kế; Thiết kế viên… PVPE không ngừng xây dựng các chính sách nhằm thu hút nhân tài; các chính sách đãi ngộ phù hợp. Khuyến khích sự tìm tòi thể hiện của mỗi cá nhân được tôn trọng thông qua cách làm việc công nghiệp. Mỗi kỹ sư sẽ chịu trách nhiệm về công việc của mình khi được giao trong đó tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quản lý chất lượng và sự chặt chẽ trong kiểm duyệt được đặt lên hàng đầu nhằm mục tiêu đem lại sản phẩm thỏa mãn cao nhất cho đối tác.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển đến năm 2017 của Công ty thì phát triển nguồn nhân lực là mục tiêu không thể thiếu trong chiến lược phát triển toàn diện của Công ty. Tuy chưa có sẵn nguồn nhân lực đã được đào tạo chuyên ngành, có kinh nghiệm, thiếu lực lượng cán bộ có trình độ chuyên môn liên quan đến xây dựng, thủy lợi… PVPE đã lập các phương án khai thác, tuyển dụng nhằm thu hút tài năng bổ sung vào đội ngũ cán bộ còn thiếu từ các nguồn khác nhau.  Việc bồi dưỡng, huấn luyện hàng năm được thực hiện chặt chẽ, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ quản lý, trình độ ngoại ngữ, vi tính, tổ chức buổi hội thảo, hội nghị về các chuyên đề khoa học có liên quan đến lĩnh vực mà Công ty quan tâm. Mỗi CBCNV Công ty đều là những con người có năng lực tổ chức triển khai, điều hành; Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ được giao cho ra các sản phẩm Tư vấn đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật kinh tế và hiệu quả nhất theo yêu cầu của khách hàng.

2. Chiến lược tuyển dụng và đào tạo:

a, Mục tiêu đào tạo: Đào tạo song hành và đón đầu với tốc độ phát triển ngành điện, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế khu vực. Đào tạo được đội ngũ CBCNV có trình độ chuyên môn có năng lực công tác đáp ứng được yêu cầu công việc trong từng giai đoạn phát triển kinh tế đất nước.

b, Kế hoạch khi triển khai phải thực hiện phải đạt các yêu cầu sau:

- Đào tạo đúng người, đúng việc.

- Mọi CBCNV dù ở vị trí công tác nào cũng phải qua đào tạo chuyên môn công tác đó.

- Trong quá trình công tác, cán bộ làm công tác quản lý, kỹ thuật, nghiệp vụ phải ít nhất qua một lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

- Sau các khóa bồi dưỡng, nâng cao, học viên phải chứng tỏ được năng lực của mình qua việc ứng dụng kiến thức đã học vào thực tế công việc tại cơ sở

c, Đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực trong Công ty để xác định các đặc điểm và tính chất các nhóm cần đào tạo:

- Nhóm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Nhóm chuyên môn nghiệp vụ.

- Nhóm kỹ sư kỹ thuật.

 Hoạch định các hình thức đào tạo hợp lý theo đặc điểm và tính chất công việc của từng nhóm đào tạo nêu trên:

- Đào tạo tập trung.

- Đào tạo tại chức.

- Đào tạo bồi dưỡng ngắn ngày.

- Đào tạo thông qua Hội nghị, hội thảo, tham quan, khảo sát.

d, Phối hợp với các cơ sở đào tạo để xây dựng các danh mục ngành nghề đào tạo, chương trình đào tạo sao cho phù hợp và sát thực với công việc tại cơ sở.

e, Chọn lọc đối tượng đào tạo: Tổ chức giám sát việc đào tạo; đánh giá chất lượng đào tạo thông qua sự phản ánh 2 chiều từ người lao động và người sử dụng lao động

*Công ty tuyển dụng học sinh tốt nghiệp loại khá giỏi có chuyên môn phù hợp ngành nghề Tư vấn hoặc thu hút cán bộ đã có kinh nghiệm  Tư vấn thiết kế

- Các định hướng trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực gắn với việc sử dụng lao động tại đơn vị tư vấn.

- Có kế hoạch trung và ngắn hạn về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp quy hoạch tổng thể ngành điện, phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

- Liên kết và hợp tác đào tạo với các cơ sở đào tạo trong và ngoài ngành điện, trong và ngoài nước để đa dạng hóa các loại hình đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo chuẩn, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực cho Công ty.

- Đào tạo đội ngũ kỹ sư trẻ, có năng lực chuyên môn làm lực lượng kế thừa và phát huy tốt các công tác của các bậc đàn anh đi trước, áp dụng được nhu cầu cán bộ kỹ thuật cho ngành tư vấn các công trình điện trong tương lai.

- Phát hiện cán bộ có năng lực để đào tạo: Chủ nhiệm dự án, Chủ trì thiết kế

- Bổ túc các chính sách quản lý, cập nhập các thông tin khoa học ký thuật

- Thuê Chuyên gia thực hiện kèm cặp và triển khai công việc

- tổng kết rút kinh nghiệm từ các công việc thực tế

* Xây dựng kế hoạch trung và ngắn hạn về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

3. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển thì phát triển nguồn nhân lực là mục tiêu không thể thiếu trong chiến lược phát triển toàn diện của Công ty. Tuy chưa có sẵn nguồn nhân lực đã được đào tạo chuyên ngành, có kinh nghiệm, thiếu lực lượng cán bộ có trình độ chuyên môn như Hệ thống điện, Tự động điều khiển, Nhiệt điện, Địa điện, Phong điện… PVPE đã lập các phương án khai thác, tuyển dụng nhằm thu hút tài năng bổ sung vào đội ngũ cán bộ còn thiếu từ các nguồn khác nhau.

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển nguồn nhân lực, xây dựng theo mô hình để phát triển nguồn nhân lực. Con người cụ thể để Chủ trì + Công việc cụ thể đang triển khai tạo sản phẩm, là xây dựng con người có khả năng chủ nhiệm thiết kế - Thiết kế chính. Con người đáp ứng yêu cầu sau:

-         Có năng lực tổ chức triển khai dự án

-         Có kiến thức tổng hợp giỏi 1 nghề biết nhiều nghề

-         Có khả năng diến đạt

-         Có ngoại ngữ

-         Thường xuyên tích lũy kinh nghiệm

-         Có khả năng truyền đạt và đào tạo cho công ty Cán bộ chuyên môn

-         Thực hiện các công việc Chủ nhiệm dự án, Thiết kế chính, Thiết kế viên phù hợp với yêu cầu.

Trong thời gian tới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực sẽ có nhiều bước phát triển về chiều rộng và chiều sâu, được trực tiếp triển khai thông qua các lớp học ngắn hạn và dài hạn do PVN và PV Power tổ chức. Việc bồi huấn hàng năm được thực hiện chặt chẽ, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, trình độ ngoại ngữ, vi tính, tổ chức các buổi hội thảo về các chuyên đề khoa học có liên quan đến lĩnh vực mà Công ty quan tâm. Thông qua hợp tác quốc tế, Công ty có kế hoạch tổ chức nhiều đoàn tham quan học tập ở nước ngoài, hoạt động này giúp cho lực lượng cán bộ tiếp cận được khoa học công nghệ của Quốc tế, trình độ tổ chức sản xuất và quản lý của các nước phát triển.

Yêu cầu chung đặt ra cần đạt được trong công tác nhân lực của PVPE là:

- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý phải có năng lực, có tầm nhìn chiến lược trong định hướng phát triển, nhạy bén trong kinh tế thị trường...

- Đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ nghiệp vụ phải có trình độ chuyên môn, có tác phong công nghiệp, có trách nhiệm trong công việc và thường xuyên được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, có khả năng tìm tòi, học hỏi, tư duy sáng tạo và độc lập trong công tác.