Năm 2014, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, môi trường vĩ mô trong nước dần đi vào ổn định, kinh tế Việt Nam sẽ có nhiều khả năng hồi phục dù tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro và chưa vững chắc. Các yếu tố rủi ro mang tính hệ thống này tác động vào mọi chủ thể tham gia vào nền kinh tế, trong đó có Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPE). Yếu tố thách thức nhất mà PVPE phải đối mặt đó là nguồn việc hạn hẹp và phải cạnh tranh với các tư vấn mạnh trong và ngoài nước khác. 

Đánh giá được những khó khăn và thách thức nêu trên, Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo các Phòng và các Trung tâm tư vấn tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm công việc cũng như nâng cao chất lượng và hiệu quả triển khai công việc. 

Tổng giá trị sản xuất kinh doanh Quý I năm 2014 đạt 2,313 tỷ đồng, bằng 129% kế hoạch Quý I, bằng 15% kế hoạch năm 2014, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó:
+    Giá trị Tư vấn thiết kế đạt:            1,208 tỷ đồng.
+    Giá trị Khảo sát đạt:                     1,105 tỷ đồng. 

Tổng doanh thu Quý I năm 2014 đạt 1,829 tỷ đồng, bằng 152% kế hoạch Quý I, bằng 15% kế hoạch năm 2014, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó:
+    Doanh thu Tư vấn thiết kế đạt:      0,825 tỷ đồng.
+    Giá trị Khảo sát đạt:                     1,004 tỷ đồng. 

Bên cạnh việc tăng cường tìm kiếm và triển khai công việc, bằng những công cụ quản lý là các Quy chế, Quy định đầy đủ, Ban điều hành Công ty đã thực hiện mạnh mẽ quyết liệt trong công tác Quản trị điều hành và Quản lý chi phí, từ đó đã đem lại hiệu quả trong công việc cũng như tiết giảm được các chi phí không cần thiết. 

Lợi nhuận trước thuế Quý I năm 2014 đạt 0,031 tỷ đồng (kế hoạch lợi nhuận Quí I năm 2014 là âm 0,456 tỷ đồng). 

Tập thể Lãnh đạo và CBCNV Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam đã, đang và sẽ bằng những giải pháp và hành động cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành và vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 đã đề ra.