Sáng ngày 28/04/2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tại Hội trường của Công ty, số 302 đường Nguyễn Trãi-Trung Văn-Nam Từ Liêm-Hà Nội với sự tham dự của 14 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 1.427.400 cổ phần, chiếm 71,37% tổng số cổ phần đang lưu hành cùng các đại biểu là khách mời, các đối tác chiến lược …

Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT/Giám đốc Văn Xuân Anh đã trình bày kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của HĐQT Công ty; Trưởng Ban kiểm soát Bùi Thị Hồng Vân trình bày báo cáo của Ban kiểm soát; Phó Giám đốc Ngô Vũ An trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD 2014; Kế toán trưởng Nguyễn Thị Vân Dung trình bày báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán; Ủy viên Hội đồng quản trị Phùng Văn Đức trình bày các tờ trình của HĐQT. Chủ tịch Văn Xuân Anh khẳng định: “Năm 2014 Công ty có kế hoạch mở rộng SXKD nhằm đem lại hiệu quả trong SXKD từ đó sẽ giúp giá cổ phiếu tăng cũng như đem lại được giá trị cổ tức nhất định cho cổ đông. Nhằm khuyếch trương, quản bá thương hiệu của Công ty, Ban điều hành Công ty đã và đang chỉ đạo các Phòng chức năng xem xét đầu tư hệ thống Công nghệ thông tin với mục tiêu chuyên nghiệp và hiệu quả”.

Đại hội đã thông qua các nội dung:
•    Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2013, kế hoạch công tác của HĐQT năm 2014;
•    Báo cáo kết quả SXKD năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014;
•    Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
•    Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013, kế hoạch kiểm soát năm 2014;
•    Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014;
•    Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
•    Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
•    Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2013;
•    Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014;
•    Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2014;
•    Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Giám đốc Công ty.