Đến dự đại hội có Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các 
 
cổ đông và khách mời. Đại hội đã diễn ra đúng trình tự nghi thức theo quy định.
 
Với kết quả kinh doanh năm 2015 đạt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, kế hoạch 2016 của Công 
 
ty dự kiến đạt doanh thu 131,80 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 2,44 tỷ đồng với các hoạt động kinh 
 
doanh trọng tâm: Tư vấn thiết kế, xây lắp các dự án Thủy điện, 
 
nhiệt điện, giao thông,...
 
 Đại hội cổ đông đã  thông qua trong năm 2016 và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết: kết 
 
quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016; bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm 
 
kỳ 2016- 2020; Thông qua phương án phát hành huy động vốn; sửa đổi điều lệ và lựa chọn đơn 
 
vị kiểm toán,…
 
Trong phần thảo luận, các cổ đông vui mừng về kết quả hoạt động kinh doanh 2015 và đã có một 
 
số ý kiến đóng góp khá thiết thực để HĐQT, BGĐ tiếp tục triển khai các hoạt động kinh doanh 
 
hiệu quả hơn.
 
Hình ảnh HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020