- Khảo sát trắc địa công trình;

- Khảo sát địa chất công trình;

- Khảo sát, thiết kế công trình thuỷ lợi, hạ tầng, nông thôn: cấp thoát nước, môi trường;