- EPC các hệ thống đường dây tải điện với cấp điện áp theo giấy phép hoạt động điện lực.
- EPC trạm biến áp và sân phấn phối với cấp điện áp theo giấy phép hoạt động điện lực.
- EPC các hạng mục BOP trong nhà máy nhiệt điện than: Hệ thống cấp nước ngọt, hệ thống cấp nước làm mát, hệ thống cấp than,...