HỒ SƠ CÁ NHÂN
THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:
Giới tính:
Ngày sinh:
CMND:
Hộ khẩu thường trú:
Email:
Số điện thoại:
 
…/ …/ …
Số: …, Ngày cấp: …/…/…, Nơi cấp: …
 

KINH NGHIỆM
- Tên đơn vị:
- Địa chỉ:

- Vị trí công tác:

- Các công việc đã làm (tóm tắt cơ bản):

- Thành tích đạt được:

QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

Thời gian đào tạo

(từ…..đến…..)
Chuyên ngành
Tên trường
Quốc gia
Hệ
đào tạo
Xếp loại
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÁC KỸ NĂNG
 
NGUYỆN VỌNG

-   ...

-   Công việc mong muốn:

-   Thời gian làm việc:

-   Mức lương đề xuất:

-   Nơi làm việc mong muốn:

 
 

Ngày/tháng/năm:                             Họ và tên:                                              Chữ ký:

…/…/20…