Vị trí tuyển dụng gồm:

1.1. Chủ trì Xây dựng : 01 người
1.2. Chủ trì Đê điều, thủy lợi : 01 người
1.3. Chủ trì Giao thông : 01 người
1.4. Kỹ sư Xây dựng : 02 người
1.5. Kỹ sư hạ tầng, giao thông : 01 người

Chi tiết thông báo mời bạn tải về tại đây