Vị trí tuyển dụng gồm:

1.1. Kỹ sư cầu đường : 01 người
1.2. Kỹ sư xây dựng dân dụng và Công nghiệp : 01 người
1.3. Chuyên viên Marketing : 01 người

Chi tiết thông báo mời bạn tải về tại đây