Vị trí tuyển dụng gồm:

1. Lễ tân : 01 người
2. Phiên dịch : 01 người

Chi tiết thông báo mời bạn tải về Lễ tân, Phiên dịch