BÁO CÁO SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN – NGUYỄN THỊ HẢI MINH

08/12/2021

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hải Minh
– Mã chứng khoán: PPE
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 436.300 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 436.300 CP
– Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 21,82%
– Ngày trở thành cổ đông lớn: 03/12/2021.

Tin liên quan