Tin tức

BÁO CÁO SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN – NGUYỄN THỊ HẢI MINH

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hải Minh – Mã chứng khoán: PPE – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%) – Số lượng cổ phiếu đã mua: 436.300 CP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực […]

BÁO CÁO SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN – ỨNG QUANG SƠN

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ứng Quang Sơn – Mã chứng khoán: PPE – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%) – Số lượng cổ phiếu đã mua: 169.400 CP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện […]

BÁO CÁO SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN – NGUYỄN TIẾN THẮNG

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Tiến Thắng – Mã chứng khoán: PPE – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%) – Số lượng cổ phiếu đã mua: 299.300 CP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện […]

BÁO CÁO SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN – NGUYỄN DUY HẠ

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Hạ – Mã chứng khoán: PPE – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%) – Số lượng cổ phiếu đã mua: 495.000 CP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện […]