Nội dung đang cập nhật nha…

Nội dung thông tin cơ bản….

Ảnh
Công bố
Ngày đăng
Xem

Thành lập Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT

11/05/2022
Xem

Nghị quyết Hội đồng quản trị về phê duyệt chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026

28/04/2022
Xem

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/04/2022
Xem

Bổ sung, chỉnh sửa Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

26/04/2022
Xem

Giải trình lỗ lũy kế và phương án khắc phục cổ phiếu vào diện cảnh báo

22/04/2022
Xem

Thông báo chấm dứt hoạt động của Trung Tâm Tư Vấn PVPE- Chi nhánh Công ty Cổ Phần Tư Vấn Điện Lực Dầu Khí Việt Nam

21/04/2022
Xem

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

19/04/2022
Xem

CÔNG BỐ THÔNG TIN THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

07/04/2022
Xem

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI GĐ, KTT,& NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

04/04/2022
Xem

BÁO CÁO TÀI CHÍNH VĂN PHÒNG QUÝ 2 NĂM 2021

27/08/2021
Xem

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 2 NĂM 2021

27/08/2021
Xem

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỔNG HỢP) QUÝ 2 NĂM 2021

20/07/2021
Xem

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (VĂN PHÒNG) QUÝ 2 NĂM 2021

20/07/2021
Xem

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VỚI CÔNG TY DFK ĐỂ THỰC HIỆN KIỂM TOÁN NĂM 2021

30/06/2021
Xem

QUY CHẾ BAN KIỂM SOÁT

14/05/2021
Xem

QUY CHẾ HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

14/05/2021
Xem

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

14/05/2021
Xem

ĐIỀU LỆ CÔNG TY

14/05/2021
Xem

QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY

14/05/2021
Xem

BỔ SUNG TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

11/05/2021
Xem

NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

03/05/2021
Xem

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2021

20/04/2021
Xem

BÁO CÁO TÀI CHÍNH VĂN PHÒNG QUÝ 1 NĂM 2021

20/04/2021
Xem

GIA HẠN THỜI GIAN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

20/04/2021
Xem

HỒ SƠ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

20/04/2021
Xem

VĂN BẢN GIẢI TRÌNH MỘT SỐ ĐIỀU CHỈNH TRONG BCTC SAU KIỂM TOÁN NĂM 2020

06/04/2021
Xem

BÁO CÁO KIỂM TOÁN HỢP NHẤT – 31/12/2020

06/04/2021
Xem

BÁO CÁO KIỂM TOÁN (VĂN PHÒNG) – 31/12/2020

06/04/2021
Xem

VĂN BẢN GIẢI TRÌNH MỘT SỐ ĐIỀU CHỈNH TRONG BCTC SAU KIỂM TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2020

05/04/2021
Xem

BÁO CÁO KIỂM TOÁN HỢP NHẤT – 30/06/2020

05/04/2021
Xem

BÁO CÁO KIỂM TOÁN (VĂN PHÒNG) – 30/06/2020

05/04/2021
Xem

HỒ SƠ CHỐT QUYỀN

23/03/2021
Xem

ĐIỀU LỆ CÔNG TY

14/01/2021
Xem

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

08/01/2021
Xem

QUY CHẾ NỘI BỘ CÔNG TY PPE

08/01/2021
Xem

Hội đồng quản trị

Chức vụ
Họ và tên
Ảnh
Năm sinh
Quá trình công tác
Chủ tịch hội đồng quản trị
Quách Mỹ Hoa
1995
Thành viện hội đồng quản trị kiêm Giám đốc
Lê Cảnh Toàn
1989
Thành viên hội đồng quản trị
Huỳnh Thị Kim Phao
1991

Ban giám đốc kế toán trưởng

Chức vụ
Họ và tên
Ảnh
Năm sinh
Quá trình công tác
Thành viện hội đồng quản trị kiêm Giám đốc
Lê Cảnh Toàn
1989

Ban kiểm soát

Chức vụ
Họ và tên
Ảnh
Năm sinh
Quá trình công tác
Trưởng Ban kiểm soát
Lê Phúc Định
1994
Thành viên Ban kiểm soát
Lê Văn Hậu
1981
Thành viên Ban kiểm soát
Bùi Thị Trà My
1998
Công bố
Ngày đăng
Xem

CV giải trình Chênh lệch Lợi nhuận sau thuế Quý 1.2022 so với cùng kỳ năm trước

20/04/2022
Xem

Báo Cáo Tài Chính Quý 1/2022

20/04/2022
Xem

CV giải trình Chênh lệch Lợi nhuận sau thuế 2021 từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước

30/03/2022
Xem

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

30/03/2022
Xem

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

29/01/2021
Xem

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

01/01/2021
Xem