Thông tin chi tiết cổ đông

Họ và tên: Bùi Thị Trà My

Năm sinh: 1998

CMND/CCCD: 212461479

Nơi sinh: Quảng Ngãi

Cư trú: Quảng Ngãi

Trình độ: Đại học

Chức vụ hiện tại

Thành viên Ban kiểm soát

Quá trình học tập

Quá trình công tác