Thông tin chi tiết cổ đông

Họ và tên: Huỳnh Thị Kim Phao

Năm sinh: 1991

CMND/CCCD: 087191000159

Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh

Cư trú: Tp. Hồ Chí Minh

Trình độ: Đại học

Chức vụ hiện tại

Thành viên hội đồng quản trị

Quá trình học tập

Quá trình công tác