Thông tin chi tiết cổ đông

Họ và tên: Lê Cảnh Toàn

Năm sinh: 1989

CMND/CCCD: 079089002991

Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh

Cư trú: Tp. Hồ Chí Minh

Trình độ: Đại học

Chức vụ hiện tại

Thành viện hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

Quá trình học tập

Nội dung đang cập nhật…

Quá trình công tác

Nội dung đang cập nhật…