Thông tin chi tiết cổ đông

Họ và tên: Lê Phúc Định

Năm sinh: 1994

CMND/CCCD: 363749879

Nơi sinh: Sóc Trăng

Cư trú: Tp. Hồ Chí Minh

Trình độ: Đại học

Chức vụ hiện tại

Trưởng Ban kiểm soát

Quá trình học tập

Quá trình công tác