Thông tin chi tiết cổ đông

Họ và tên: Lê Văn Hậu

Năm sinh: 1981

CMND/CCCD: 363845413

Nơi sinh: Hậu Giang

Cư trú: Tp. Hồ Chí Minh

Trình độ: Thạc Sĩ

Chức vụ hiện tại

Thành viên Ban kiểm soát

Quá trình học tập

Quá trình công tác