Thông tin chi tiết cổ đông

Họ và tên: Quách Mỹ Hoa

Năm sinh: 1995

CMND/CCCD: 013223244

Nơi sinh: Hà Nội

Cư trú: Hà Nội

Trình độ: Đại học

Chức vụ hiện tại

Chủ tịch hội đồng quản trị

Quá trình học tập

Nội dung đang cập nhật…

Quá trình công tác

Nội dung đang cập nhật…