Nội dung thông tin tài chính…

Nội dung thông tin cơ bản….

Ảnh
Công bố
Ngày đăng
Xem

Nghị quyết HĐQT họp ngày 17/09/2020
Nghị quyết HĐQT họp ngày 17/09/2020

14/01/2021
Xem

Nghị quyết HĐQT họp ngày 17/09/2020
Nghị quyết HĐQT họp ngày 17/09/2020

08/01/2021
Xem

Nghị quyết HĐQT họp ngày 17/09/2020
Nghị quyết HĐQT họp ngày 17/09/2020

08/01/2021
Xem

Hộ đồng quản trị

Chức vụ
Họ và tên
Ảnh
Tuổi
Quá trình công tác
Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc
Trần đình thắng
43 tuổi
Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc
Trần đình thắng
43 tuổi

Ban giám đốc kế toán trưởng

Chức vụ
Họ và tên
Ảnh
Tuổi
Quá trình công tác
Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc
Trần đình thắng
43 tuổi
Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc
Trần đình thắng
43 tuổi

Ban kiểm soát

Chức vụ
Họ và tên
Ảnh
Tuổi
Quá trình công tác
Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc
Trần đình thắng
43 tuổi
Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc
Trần đình thắng
43 tuổi
Công bố
Ngày đăng
Xem

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2020

01/01/2021
Xem

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

29/01/2021
Xem

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

24/01/2021
Xem