Nội dung thông tin cơ bản….

Ảnh
Công bố
Ngày đăng
Xem

ĐIỀU LỆ CÔNG TY

14/01/2021
Xem

QUY CHẾ NỘI BỘ CÔNG TY PPE

08/01/2021
Xem

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

08/01/2021
Xem

HỒ SƠ CHỐT QUYỀN

23/03/2021
Xem

BÁO CÁO KIỂM TOÁN (VĂN PHÒNG) – 30/06/2020

05/04/2021
Xem

BÁO CÁO KIỂM TOÁN HỢP NHẤT – 30/06/2020

05/04/2021
Xem

VĂN BẢN GIẢI TRÌNH MỘT SỐ ĐIỀU CHỈNH TRONG BCTC SAU KIỂM TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2020

05/04/2021
Xem

BÁO CÁO KIỂM TOÁN (VĂN PHÒNG) – 31/12/2020

06/04/2021
Xem

BÁO CÁO KIỂM TOÁN HỢP NHẤT – 31/12/2020

06/04/2021
Xem

VĂN BẢN GIẢI TRÌNH MỘT SỐ ĐIỀU CHỈNH TRONG BCTC SAU KIỂM TOÁN NĂM 2020

06/04/2021
Xem

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2021

20/04/2021
Xem

BÁO CÁO TÀI CHÍNH VĂN PHÒNG QUÝ 1 NĂM 2021

20/04/2021
Xem

GIA HẠN THỜI GIAN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

20/04/2021
Xem

HỒ SƠ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

20/04/2021
Xem

NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

03/05/2021
Xem

BỔ SUNG TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

11/05/2021
Xem

QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY

14/05/2021
Xem

QUY CHẾ HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

14/05/2021
Xem

QUY CHẾ BAN KIỂM SOÁT

14/05/2021
Xem

ĐIỀU LỆ CÔNG TY

14/05/2021
Xem

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

14/05/2021
Xem

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VỚI CÔNG TY DFK ĐỂ THỰC HIỆN KIỂM TOÁN NĂM 2021

30/06/2021
Xem

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (VĂN PHÒNG) QUÝ 2 NĂM 2021

20/07/2021
Xem

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỔNG HỢP) QUÝ 2 NĂM 2021

20/07/2021
Xem

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 2 NĂM 2021

27/08/2021
Xem

BÁO CÁO TÀI CHÍNH VĂN PHÒNG QUÝ 2 NĂM 2021

27/08/2021
Xem

Hội đồng quản trị

Chức vụ
Họ và tên
Ảnh
Năm sinh
Quá trình công tác
Chủ tịch hội đồng quản trị
Quách Mỹ Hoa
1995
Thành viện hội đồng quản trị kiêm Giám đốc
Lê Cảnh Toàn
1989
Thành viên hội đồng quản trị
Huỳnh Thị Kim Phao
1991

Ban giám đốc kế toán trưởng

Chức vụ
Họ và tên
Ảnh
Năm sinh
Quá trình công tác
Thành viện hội đồng quản trị kiêm Giám đốc
Lê Cảnh Toàn
1989

Ban kiểm soát

Chức vụ
Họ và tên
Ảnh
Năm sinh
Quá trình công tác
Trưởng Ban kiểm soát
Lê Phúc Định
1994
Thành viên Ban kiểm soát
Lê Văn Hậu
1981
Thành viên Ban kiểm soát
Bùi Thị Trà My
1998
Công bố
Ngày đăng
Xem

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

01/01/2021
Xem

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

29/01/2021
Xem

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

24/01/2021
Xem